Yanuar Rhizky Pratama (39933)


Lagu Lelah
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 28 Komentar: 5
2 tahun yang lalu
Siklothok
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 20 Komentar: 4
2 tahun yang lalu
Maem
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 7 Komentar: 1
2 tahun yang lalu
Curse Of The Curses
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 10 Komentar: 1
2 tahun yang lalu
Alay
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 20 Komentar: 4
2 tahun yang lalu
*
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 19 Komentar: 3
8 tahun yang lalu
Bocah Beras Basah
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 32 Komentar: 6
8 tahun yang lalu
*
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 10 Komentar: 1
8 tahun yang lalu
alterego
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 41 Komentar: 8
8 tahun yang lalu
A New Day
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 23 Komentar: 4
9 tahun yang lalu
Aku Ngene Mergo Kowe
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 41 Komentar: 8
9 tahun yang lalu
A for Alfred
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 23 Komentar: 4
9 tahun yang lalu
Pembuat Topeng
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 32 Komentar: 6
9 tahun yang lalu
.....
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 59 Komentar: 12
9 tahun yang lalu
Kerjasama
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 82 Komentar: 17
9 tahun yang lalu
++
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 14 Komentar: 2
9 tahun yang lalu
+-
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 46 Komentar: 9
9 tahun yang lalu
kiddo
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 65 Komentar: 14
9 tahun yang lalu
~~~~~~~~~~
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 59 Komentar: 12
9 tahun yang lalu
4
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 20 Komentar: 4
9 tahun yang lalu
++
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 221 Komentar: 50
9 tahun yang lalu
Hey Eyes
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 26 Komentar: 6
9 tahun yang lalu
++
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 37 Komentar: 7
9 tahun yang lalu
Symphony Under The Rain
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 46 Komentar: 9
9 tahun yang lalu
The Reichenbach Falls
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 39 Komentar: 10
10 tahun yang lalu
Obey No One
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 61 Komentar: 13
10 tahun yang lalu
Ghost Ship
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 64 Komentar: 13
10 tahun yang lalu
Leave The Light On
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 61 Komentar: 13
10 tahun yang lalu
++
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 19 Komentar: 3
10 tahun yang lalu
Last Chance On The Stairway
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 59 Komentar: 12
10 tahun yang lalu
Rasuk!
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 43 Komentar: 9
10 tahun yang lalu
Apa Kabar Tepi Jaman?
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 47 Komentar: 10
10 tahun yang lalu
Disorder
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 77 Komentar: 16
10 tahun yang lalu
Perfectly Lonely
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 43 Komentar: 9
10 tahun yang lalu
#AntiMora : Silence is Easy
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 56 Komentar: 12
10 tahun yang lalu
'
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 46 Komentar: 9
10 tahun yang lalu
..intuition
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 31 Komentar: 7
10 tahun yang lalu
Till The Sky Falls Down
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 82 Komentar: 17
10 tahun yang lalu
+-
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 68 Komentar: 14
10 tahun yang lalu
..!!!
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 38 Komentar: 8
10 tahun yang lalu
Hamengkubuwono X
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 19 Komentar: 3
10 tahun yang lalu
How I Became The Sea
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 37 Komentar: 7
10 tahun yang lalu
?
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 57 Komentar: 14
10 tahun yang lalu
Ryan & Alfia
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 64 Komentar: 13
10 tahun yang lalu
A Day With Vee
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 9 Komentar: 2
10 tahun yang lalu
A Day With Laura
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 23 Komentar: 4
10 tahun yang lalu
Lithium Sunset
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 73 Komentar: 15
10 tahun yang lalu
#
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 32 Komentar: 6
10 tahun yang lalu
#
 Yanuar Rhizky Pratama
Nilai: 10 Komentar: 1
10 tahun yang lalu