Qwadru Putro Wicaksono (49082)


MEKAKI SURF
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 32 Komentar: 6
11 tahun yang lalu
TERBANG DI ANGKASA BIRU
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 41 Komentar: 8
11 tahun yang lalu
GILI NANGGU
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 122 Komentar: 26
11 tahun yang lalu
GILI TENGEK
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 59 Komentar: 12
11 tahun yang lalu
POTO TANO BEACH
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 100 Komentar: 21
11 tahun yang lalu
PELABUHAN POTO TANO
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 100 Komentar: 21
11 tahun yang lalu
PELABUHAN
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 91 Komentar: 19
11 tahun yang lalu
POTO TANO
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 46 Komentar: 9
11 tahun yang lalu
PANCURAN LIMA
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 86 Komentar: 18
11 tahun yang lalu
BAYANGAN
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 37 Komentar: 7
11 tahun yang lalu
ASIK NYA MANCING
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 56 Komentar: 12
11 tahun yang lalu
Japan Surfer
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 64 Komentar: 13
11 tahun yang lalu
C E R A H
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 118 Komentar: 25
11 tahun yang lalu
SENGGIGI BEACH
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 155 Komentar: 34
11 tahun yang lalu
Mom and Kiddie
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 118 Komentar: 25
11 tahun yang lalu
MY LITTLE PRINCESS
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 79 Komentar: 17
11 tahun yang lalu
DAPUR KITA
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 124 Komentar: 29
11 tahun yang lalu
MEMBACA LONTAR
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 50 Komentar: 10
11 tahun yang lalu
Sekotong dan 3 Gili
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 83 Komentar: 18
11 tahun yang lalu
S U N R I S E
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 38 Komentar: 8
11 tahun yang lalu
PULAU ULAR
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 32 Komentar: 6
11 tahun yang lalu
Nikmatnya Berjemur
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 46 Komentar: 9
11 tahun yang lalu
Sun Like Moon
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 91 Komentar: 19
11 tahun yang lalu
THE SURFER
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 35 Komentar: 8
11 tahun yang lalu
Segernya Danau-ku
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 50 Komentar: 10
11 tahun yang lalu
LOVE A BLUE
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 50 Komentar: 10
11 tahun yang lalu
Part of Lombok Island
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 46 Komentar: 9
11 tahun yang lalu
PESISIR NAN MENAWAN
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 101 Komentar: 22
11 tahun yang lalu
PETUALANG
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 19 Komentar: 5
11 tahun yang lalu
MEKAKI BEACH
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 91 Komentar: 19
11 tahun yang lalu
Bersaing Ketat
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 32 Komentar: 6
11 tahun yang lalu
Backlight Surf
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 32 Komentar: 6
11 tahun yang lalu
FRESH SURF
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 68 Komentar: 14
11 tahun yang lalu
SILHOUTTE
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 59 Komentar: 12
11 tahun yang lalu
BE THE ONE
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 118 Komentar: 25
11 tahun yang lalu
SUNNY DAY
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 181 Komentar: 39
11 tahun yang lalu
BUIH OMBAK
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 169 Komentar: 37
11 tahun yang lalu
GILI SUNUT
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 113 Komentar: 24
11 tahun yang lalu
GILI SUNUT
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 41 Komentar: 8
11 tahun yang lalu
SAVE OUR BEACH
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 38 Komentar: 8
11 tahun yang lalu
ANJUNGAN SENGGIGI
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 91 Komentar: 19
11 tahun yang lalu
"PULAU ULAR"
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 95 Komentar: 20
11 tahun yang lalu
FULL COLOUR SURFING
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 140 Komentar: 30
11 tahun yang lalu
Danau dan 2 Puncak Gunung
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 104 Komentar: 22
11 tahun yang lalu
Pantai Aan
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 28 Komentar: 5
11 tahun yang lalu
THE HUNTER
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 28 Komentar: 5
11 tahun yang lalu
WATERFALL
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 46 Komentar: 9
11 tahun yang lalu
be the ONE
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 86 Komentar: 18
11 tahun yang lalu
JUMP SURF
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 37 Komentar: 7
11 tahun yang lalu
Fresh Beach
 Qwadru Putro Wicaksono
Nilai: 149 Komentar: 32
11 tahun yang lalu