Ari Saputra (2059)


Independenc Day
Ari Saputra
Nilai: 28 Komentar: 5
9 tahun yang lalu
Ulfa-Sidiq
Ari Saputra
Nilai: 31 Komentar: 7
11 tahun yang lalu
Stella
Ari Saputra
Nilai: 37 Komentar: 7
11 tahun yang lalu
Polisi
Ari Saputra
Nilai: 31 Komentar: 7
11 tahun yang lalu
The Red in the Independence Day Carnaval
Ari Saputra
Nilai: 14 Komentar: 2
11 tahun yang lalu
Aussie
Ari Saputra
Nilai: 65 Komentar: 14
11 tahun yang lalu
Doa untuk Palestina
Ari Saputra
Nilai: 32 Komentar: 6
12 tahun yang lalu
Bedoro Ndoro Asih
Ari Saputra
Nilai: 19 Komentar: 3
12 tahun yang lalu
Alain Robert Sang Penakluk
Ari Saputra
Nilai: 23 Komentar: 4
12 tahun yang lalu
Sedih
Ari Saputra
Nilai: 16 Komentar: 3
12 tahun yang lalu
Mutilasi Ragunan (KATEGORI SANGAT TERBATAS)
Ari Saputra
Nilai: 32 Komentar: 6
12 tahun yang lalu
Avanza Naas
Ari Saputra
Nilai: 46 Komentar: 9
12 tahun yang lalu
Sang Naga
Ari Saputra
Nilai: 23 Komentar: 4
12 tahun yang lalu
the shadow
Ari Saputra
Nilai: 16 Komentar: 3
12 tahun yang lalu
Korban Kebakaran
Ari Saputra
Nilai: 354 Komentar: 84
12 tahun yang lalu
Operasi Katarak
Ari Saputra
Nilai: 23 Komentar: 4
12 tahun yang lalu
Tertawa Lepas
Ari Saputra
Nilai: 28 Komentar: 5
13 tahun yang lalu
modal sandal jepit
Ari Saputra
Nilai: 64 Komentar: 13
13 tahun yang lalu
white and green
Ari Saputra
Nilai: 15 Komentar: 5
13 tahun yang lalu
anak-anak preman pasar senen
Ari Saputra
Nilai: 32 Komentar: 6
13 tahun yang lalu
bocor
Ari Saputra
Nilai: 48 Komentar: 15
13 tahun yang lalu
Kelakar Megawati
Ari Saputra
Nilai: 19 Komentar: 3
13 tahun yang lalu
Diatas Bajaj Menyusun Ceria
Ari Saputra
Nilai: 31 Komentar: 7
13 tahun yang lalu
Cemas
Ari Saputra
Nilai: 23 Komentar: 4
14 tahun yang lalu
i will survive
Ari Saputra
Nilai: 76 Komentar: 17
14 tahun yang lalu
Smile of Titi DJ
Ari Saputra
Nilai: 33 Komentar: 8
14 tahun yang lalu
Korban Penggusuran Pedongkelan
Ari Saputra
Nilai: 89 Komentar: 20
14 tahun yang lalu
Mengais Sisa Kebakaran
Ari Saputra
Nilai: 61 Komentar: 13
14 tahun yang lalu
ayo, padamkan !!
Ari Saputra
Nilai: 64 Komentar: 13
14 tahun yang lalu
dibawah pentungan petugas
Ari Saputra
Nilai: 64 Komentar: 13
14 tahun yang lalu
dibawah terik matahari porong
Ari Saputra
Nilai: 36 Komentar: 11
14 tahun yang lalu
buruh monorel
Ari Saputra
Nilai: 18 Komentar: 4
14 tahun yang lalu
Berebut Masuk
Ari Saputra
Nilai: 15 Komentar: 5
14 tahun yang lalu
BLT
Ari Saputra
Nilai: 10 Komentar: 4
14 tahun yang lalu
underground party
Ari Saputra
Nilai: 16 Komentar: 3
14 tahun yang lalu
menanti sunset tanahlot
Ari Saputra
Nilai: 7 Komentar: 2
14 tahun yang lalu
grace in front of roll royce
Ari Saputra
Nilai: 9 Komentar: 2
14 tahun yang lalu
grace on house of sampoerna
Ari Saputra
Nilai: 15 Komentar: 4
14 tahun yang lalu