Nikon 20.0 mm f/1.8


jalan desa
charles
Nilai: 19 Komentar: 3
4 tahun yang lalu
senja
charles
Nilai: 10 Komentar: 1
4 tahun yang lalu
naik ke puncak gunung
charles
Nilai: 19 Komentar: 3
4 tahun yang lalu
payung hitam
charles
Nilai: 10 Komentar: 1
4 tahun yang lalu
menjelang pagi
charles
Nilai: 10 Komentar: 1
4 tahun yang lalu
sujongsa temple
charles
Nilai: 23 Komentar: 4
4 tahun yang lalu
myeondong street seoul
charles
Nilai: 16 Komentar: 3
4 tahun yang lalu
tepi jalan raya
charles
Nilai: 11 Komentar: 2
4 tahun yang lalu
songdo central park
charles
Nilai: 34 Komentar: 7
4 tahun yang lalu
anseong mokjang
charles
Nilai: 14 Komentar: 2
4 tahun yang lalu
winter forest
charles
Nilai: 19 Komentar: 3
4 tahun yang lalu
buljanggol reservoir (불장골저수지)
charles
Nilai: 19 Komentar: 3
4 tahun yang lalu
perahu
Tanto
Nilai: 19 Komentar: 3
4 tahun yang lalu
autumn river
charles
Nilai: 14 Komentar: 2
4 tahun yang lalu
autumn river
charles
Nilai: 28 Komentar: 5
4 tahun yang lalu
red maple
charles
Nilai: 10 Komentar: 1
4 tahun yang lalu
staircase
charles
Nilai: 29 Komentar: 6
4 tahun yang lalu
the arc
charles
Nilai: 16 Komentar: 3
4 tahun yang lalu
morning light
charles
Nilai: 14 Komentar: 2
4 tahun yang lalu
reflections (Hwaseong Fortress )
charles
Nilai: 19 Komentar: 3
4 tahun yang lalu
Hwaseong Fortress [UNESCO World Heritage]
charles
Nilai: 14 Komentar: 2
4 tahun yang lalu
Hwaseong Fortress [UNESCO World Heritage]
charles
Nilai: 14 Komentar: 2
4 tahun yang lalu
dancing rock
charles
Nilai: 19 Komentar: 3
4 tahun yang lalu
Masjid Salman al Farisi
charles
Nilai: 28 Komentar: 5
4 tahun yang lalu
tumpukan jerami
charles
Nilai: 10 Komentar: 1
4 tahun yang lalu
soraepogu
charles
Nilai: 28 Komentar: 5
4 tahun yang lalu
lonely lady
charles
Nilai: 19 Komentar: 3
4 tahun yang lalu
hand of harmony
charles
Nilai: 10 Komentar: 1
4 tahun yang lalu
tumpukan jerami
charles
Nilai: 5 Komentar: 0
4 tahun yang lalu
jalan desa
charles
Nilai: 5 Komentar: 0
4 tahun yang lalu
gyeongbokgung royal palace
charles
Nilai: 5 Komentar: 0
4 tahun yang lalu
hanbok
charles
Nilai: 5 Komentar: 0
4 tahun yang lalu
gyeongbokgung night scenery
charles
Nilai: 10 Komentar: 1
4 tahun yang lalu
death and life
charles
Nilai: 14 Komentar: 2
4 tahun yang lalu
lonely tree
charles
Nilai: 23 Komentar: 4
4 tahun yang lalu
1150 meter
charles
Nilai: 10 Komentar: 1
4 tahun yang lalu
bridge in the city
charles
Nilai: 28 Komentar: 5
4 tahun yang lalu
63 building
charles
Nilai: 5 Komentar: 0
4 tahun yang lalu
bicycle bridge
charles
Nilai: 10 Komentar: 1
4 tahun yang lalu
orangdae
charles
Nilai: 19 Komentar: 3
4 tahun yang lalu
gazebo
charles
Nilai: 10 Komentar: 1
4 tahun yang lalu
jalan desa
charles
Nilai: 14 Komentar: 2
4 tahun yang lalu
autumn river
charles
Nilai: 14 Komentar: 2
4 tahun yang lalu
coban sewu
charles
Nilai: 5 Komentar: 0
4 tahun yang lalu
Setelah panen
charles
Nilai: 23 Komentar: 4
4 tahun yang lalu
Red in black
charles
Nilai: 28 Komentar: 5
4 tahun yang lalu
Songdo bridge
charles
Nilai: 14 Komentar: 2
4 tahun yang lalu
Pohang beach
charles
Nilai: 19 Komentar: 3
4 tahun yang lalu
fall in fall
charles
Nilai: 34 Komentar: 7
4 tahun yang lalu
fall
charles
Nilai: 14 Komentar: 2
4 tahun yang lalu