Jakarta Timur


Karina
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 10 Komentar: 1
17 jam yang lalu
Mau yang mana......
Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
3 hari yang lalu
Roti dan jeruk
Stephanus Nurdin
Nilai: 37 Komentar: 7
3 hari yang lalu
Novi
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 19 Komentar: 3
3 hari yang lalu
DIBUANG SAYANG
Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
1 minggu yang lalu
POKEMON
Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
2 minggu yang lalu
Felicia
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 23 Komentar: 4
2 minggu yang lalu
Syifa
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 19 Komentar: 3
2 minggu yang lalu
Meluncur
Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
3 minggu yang lalu
CILUKBA
Stephanus Nurdin
Nilai: 19 Komentar: 3
4 minggu yang lalu
KEMBANG API di kebunku
Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
4 minggu yang lalu
HAPPY ONDEL On The Street
Stephanus Nurdin
Nilai: 23 Komentar: 4
1 bulan yang lalu
Bulir Kaktus Buah Naga
Stephanus Nurdin
Nilai: 23 Komentar: 4
1 bulan yang lalu
BULIR bunga
Stephanus Nurdin
Nilai: 19 Komentar: 3
1 bulan yang lalu
PUTIK bunga
Stephanus Nurdin
Nilai: 28 Komentar: 5
1 bulan yang lalu
wild flower
Stephanus Nurdin
Nilai: 19 Komentar: 3
1 bulan yang lalu
Tandan Teratas
Stephanus Nurdin
Nilai: 14 Komentar: 2
1 bulan yang lalu
duluan MEKAR ya
Stephanus Nurdin
Nilai: 19 Komentar: 3
1 bulan yang lalu
Lewat Sedikit
Stephanus Nurdin
Nilai: 29 Komentar: 6
1 bulan yang lalu
Kerja dan Tidur
Stephanus Nurdin
Nilai: 19 Komentar: 3
1 bulan yang lalu
eh ada kamu ....
Stephanus Nurdin
Nilai: 20 Komentar: 4
1 bulan yang lalu
Gabby
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 5 Komentar: 0
1 bulan yang lalu
Caca
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 5 Komentar: 0
1 bulan yang lalu
Luna
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 19 Komentar: 3
1 bulan yang lalu
Ayu
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 14 Komentar: 2
2 bulan yang lalu
Akrobatik
 Yohanes Arief Dewanto
Nilai: 5 Komentar: 0
2 bulan yang lalu
Bila
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 19 Komentar: 3
2 bulan yang lalu
Suatu Hari
 Yohanes Arief Dewanto
Nilai: 5 Komentar: 0
2 bulan yang lalu
Cynthia
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 5 Komentar: 0
2 bulan yang lalu
Vine Leaf
Aprilia Distianto
Nilai: 5 Komentar: 0
2 bulan yang lalu
Daun gugur
Aprilia Distianto
Nilai: 5 Komentar: 0
2 bulan yang lalu
Veren
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 28 Komentar: 5
2 bulan yang lalu
Numpang Cukur Rambut
 Yohanes Arief Dewanto
Nilai: 14 Komentar: 2
2 bulan yang lalu
mi instan
indah
Nilai: 26 Komentar: 7
2 bulan yang lalu
Refleksi si Mungil
 Bartholomeus Hari Dwi N.
Nilai: 23 Komentar: 4
2 bulan yang lalu
Leni
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 10 Komentar: 1
3 bulan yang lalu
Erin
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 5 Komentar: 0
3 bulan yang lalu
Dina
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 10 Komentar: 1
3 bulan yang lalu
masjid at tin
ilham akbar
Nilai: 14 Komentar: 2
3 bulan yang lalu
Anggun
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 11 Komentar: 2
3 bulan yang lalu
Fani
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 10 Komentar: 1
3 bulan yang lalu
Speedster
Ivan N. Patmadiwiria
Nilai: 32 Komentar: 6
3 bulan yang lalu
Susan
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 32 Komentar: 6
3 bulan yang lalu
Novi
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 5 Komentar: 0
3 bulan yang lalu
Reka
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 10 Komentar: 1
3 bulan yang lalu
Angeline
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 10 Komentar: 1
3 bulan yang lalu
Amel
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 14 Komentar: 2
3 bulan yang lalu
Leica
Jalu Avi Trenggono
Nilai: 5 Komentar: 0
3 bulan yang lalu
Agustusan 2020
Rahat Wirawan, S.Kom
Nilai: 5 Komentar: 0
5 bulan yang lalu